Revidering af DRK's markprøvesystem

Raceledelsens status inden DRK medlemsmøder - decmeber 2021

På mødet med DRK's bestyrelse (BE), repræsentanter fra MU og DU og fra de øvrige racer, blev det gjort meget klart af Raceledelsen for flatcoated retrievers repræsentanter at Raceledelsen ikke kunne bakke op om hverken Arbejdsgruppens oplæg eller BEs oplæg til et nyt markprøvereglement. Raceledelsen havde derimod foreslået et tredje forslag, der efter raceledelsens mening tilgodeså de fleste af de fremsatte ønsker på tværs af DRKs brede medlemsskare. Da repræsentanterne alligevel blev bedt om at vælge mellem de to oplæg, gav repræsentanterne udtryk for at BE's forslag kom tættest på noget, der kunne arbejdes videre med.

BE præsenterede et forslag uden fastlagte pile mellem de forskellige klasser og spor, på mødet med racerne. Ved afslutningen af mødet blev racens repræsentanter bedt om at give et bud på hvordan BE skulle arbejde videre med udarbejdelsen af et nyt markprøvereglement, og her var forslaget til BE at processen skulle gå om og startes forfra.

Det var repræsentanternes oplevelse, at der blev fordelt taletid til de fremmødte, så deres argumenter kunne fremlægges og at mødet generelt blev afviklet i en konstruktiv stemning. Efterfølgende blev de 16 nedenstående punkter fremsendt til formanden for BE. Punkterne er en sammenfatning af de betragtninger, der blev fremsat på Racens onlinemøde med medlemmerne af racen.

Efter et Teamsmøde i Flatcoated Retrievere med medlemmerne skal nedenstående yderligere indgå i racens respons på den af AG udarbejdede anbefaling.

Det er en bekymring, at:

 1. Der ikke er lavet en økonomisk redegørelse for det nye oplæg! Det er i racens øjne en meget kritisk mangel i fremlagte anbefaling. Hvad koster de nye prøver? Mister DRK evt. medlemmer (indtjening)? Balance ml de indtjenende og udgiftstunge prøver?
 2. AG´s anbefaling ligger meget langt fra det, Flatcoated Retriever har ønsket af fremtidens markprøvesystem. Både ift. kvalitetsbedømmelser, prøveformer og niveauer i afprøvningerne.
 3. Der mangler en vejledning/beskrivelse af, hvilke egenskaber hos hundene, de forskellige prøveformer og niveauer har fokus på.
 4. Racen ønsker indført kvalitetsbedømmelse i B-vinder. Det vil være en prøveform, der kan dække de forskellige racehensyn. Dette ud fra tanken, at en stillet opgave til hunden, kan løses på flere måder.
 5. Alle WT-klasser skal fortsætte som hidtil – med fokus på, at alle prøveelementer afprøves hver gang. Markeringer, søg, dirigering osv.
 6. Racen stiller sig stærkt tvivlende ift. om der er dommerressourcer nok i klubben? Og, om der kan genereres tilstrækkelig indtjening fra prøverne til klubben. Dette på baggrund af foreslåede 4 dommere i både FT og MT til maksimalt 12-16 hunde. Samt indførelse af 2 dommere i hhv. Beginner Test og Vildt Novice Test. Dette samtidig med en voldsom forrykning i udbuddet af de indtægtsgivende og de udgiftstunge prøver. Fx (2019 tal) 299 flere MT-starter om året med 4 dommere og 258 færre Beginner/Vildt Novice starter  – men med 2 dommere. Raceledelsen vil i den forbindelse gerne understrege, at de indtægtsgivende prøver er p.t.; Brugsprøver, begynder- og åbenklasse på B-prøver og WT.
 7. Racens medlemmer er enige om, at hele anbefalingen skal til urafstemning. Og man ønsker ligeledes at få mulighed for, at alle DRK-medlemmer kan stemme om racens fremlagte forslag til revideret markprøvesystem.
 8. Racen kan ikke støtte et system, der lægger op til deltagerbegrænsning på markprøver. Som AG selv fremhæver, er det unikt, at vi har kvalitetsbedømte prøver. Af samme grund søges prøverne af hele Norden. I det system AG anbefaler, vil en opnået præmiering, kunne betyde at der bliver uhensigtsmæssigt langt til næste mulige prøve.  I mellemtiden bliver hunden ældre. Den går måske i løbetid, når chancen igen byder sig. Den kan blive skadet osv.
 9. Racen ønsker at bevare danske termer. Der kan altid findes en engelsk oversættelse på div. hjemmesider.
 10. Racens medlemmer undrer sig voldsomt over, at det pkt. i de forskellige input fra brugere, racer og regioner, der fik flest stemmer – nemlig modstanden imod at fjerne B-prøvesporet – fuldstændig er fraværende i AG´s anbefaling.
 11. Det bliver bemærket, at når nu AG ønsker at lægge sig op ad FCI´s udbud af prøver, at AG så ikke har bemærket, at FCI ikke anvender MT, men derimod FT og WT?
 12. Medlemmerne bemærker også det totale fravær af hensyntagen til det sociale aspekt samt hensynet til nye medlemmer – med for svære prøver, øget stressniveau for de unge hunde, deltagerbegrænsninger, drive-in-prøver osv.
 13. Medlemmerne fremfører, at det ikke handler om for stort spring mellem prøveniveauerne, men om at udbyde den rigtige træning, der passer til de eksisterende prøveformer.
 14. Medlemmerne forventer, at der i god tid gives information fra BE om, hvad de annoncerede medlemsmøder vil indeholde – herunder, hvor meget tid, der afsættes til debat og spørgsmål. Medlemmerne ønsker også at få en mere præcis beskrivelse af hvad de mange input fra medlemsmøderne skal bruges til i det videre arbejde? Og hvordan de skal bruges i det videre arbejde.
 15. Medlemmerne anfører, at det ikke er et problem at indføre et fast MT-spor. Der findes allerede (og bruges) både et reglement og en vejledning, der fungerer udmærket.
 16. Er det ikke etisk ukorrekt først at begrænse forbruget af koldt vildt i markprøvesystemet. For derefter at gå ud og købe jagter med afskydning af fugle – udelukkende til afprøvning af hunde? Tidligere foregik A-prøver på jagter, der allerede var bestilt med det formål at afholde en jagt (betalt af andre)! Dermed blev prøverne afholdt på jagtens præmisser – og ikke omvendt, som det kan ses i dag.

    

Udarbejdet af Raceledelsen for flatcoated retriever.

Indkaldelse til medlemsmøde

Kære medlemmer af Flatcoated Retriever.

Raceledelsen har afholdt et kort telefonmøde angående den anbefaling vedrørende et revideret markprøvesystem, som er udarbejdet af Arbejdsgruppen. DRKs bestyrelse ønsker en dialog med racerne på det kommende møde d. 10.11. Vi har i raceledelsen truffet beslutning om at involvere vores medlemmer i udarbejdelsen af den respons vi vil fremføre på mødet, og derfor har vi arrangeret et meget akut online medlemsmøde mandag d. 8.11 fra klokken 19.00 – 20.30.

Der er krav om tilmelding til mødet. Send en mail til Randi Pedersen, durins@mail.dk  med dit medlemsnummer, så vil du modtage en mail med et link til mødet.

Da det er Raceledelsen for flatcoats respons der skal udarbejdes, er mødet kun åbent for DRK-medlemmer, der har flatcoat som racetilhørsforhold.

Raceledelsen opfordrer alle racens medlemmer, som måtte være interesserede i at hjælpe til med udarbejdelsen af Raceledelsens respons, til at melde sig til mødet. Deltagelse i mødet er naturligvis gratis, og du må selv stå for forplejningen under mødet.

Nedenfor kan du orientere dig i materialet som raceledelsen har fået tilsendt, samt et par ekstra dokumenter, med relevante alternativer og statistisk materiale omkring prøver og tilmeldinger i 2019.

Raceledelsen for flatcoat har på et møde d. 1.11.2021 fremhævet nedenstående punkter, som kan indgå i raceledelsens respons på den udarbejdede anbefaling. Formålet med medlemsmødet, er at give racens medlemmer en stemme i arbejdet med racens respons, således at racens repræsentanter er klædt godt på til mødet med DRKs bestyrelse og udvalg.

 1. Fokuspunkter i revideringen.
 2. AGs anbefaling ligger meget langt fra det racens har ønsket af fremtidens markprøvesystem. Både i forhold til kvalitetsbedømmelser, prøveformer og niveauer i afprøvningerne.
 3. Der mangler fuldstændig en økonomisk beregning af det nye oplæg. Det er i Raceledelsens øjne en meget kritisk mangel i arbejdet, at økonomien i et givet system ikke er tilgængelig.
 4. Med hensyn til de forskellige prøveformer, så er det af afgørende betydning for raceledelsen af et nyt markprøvesystem indeholder prøveformer, der sætter fokus på hundens evne til at arbejde selvstændigt – fx søg uden indblanding, markering uden indblanding.
 5. Der mangler en beskrivelse af hvilke egenskaber hos hundene, de forskellige afprøvningsformer og niveauer har fokus på. Det er af afgørende betydning for Raceledelsen, at disciplinen makkersøg fastholdes ved afprøvning på åbenklasse niveau.
 6. Raceledelsen har sammen med 3 andre racer fremsendt et oplæg til et nyt markprøvesystem, hvor der er kvalitetsbedømmelse i vinderklasse, på samme måde som i de øvrige nordiske lande – Det er raceledelsens holdning, at indførelsen af kvalitetsbedømmelser på det niveau, vil være en måde at få dækket forskellige racehensyn ind i afprøvningen på alle niveauer. Dette set ud fra en tanke om at, når der stilles en opgave til hunden, er der flere måder at løse den på.
 7. Raceledelsen bakker op om at WT-sporet skal fortsætte stort set som i dag. (Dog med alle prøveelementer repræsenteret i posterne på officielle WT’er – markering, dirigering, søg osv.)
 8. Angående antallet af dommere i klubben, stiller raceledelsen spørgsmålstegn ved om der er ressourcer og tilstrækkelig indtjening til at dække MT´er med 4 dommere til fx 12 hunde?
 9. Raceledelsen ønsker at høre racens medlemmers holdning til om en eventuel Urafstemning om AGs anbefaling er vigtig for medlemmerne.
 10. Raceledelsen ønsker medlemmernes holdning i spørgsmålet om det er etisk ukorrekt først at spare på koldt vildt (som var eneste krav til revidering) for så at gå ud og købe jagter med afskydning af fugle, udelukkende til afprøvning af hunde? De oprindelige A-prøver foregik på jagter, der var bestilt med det formål at afholde en jagt. Prøverne blev således afholdt på jagtens præmisser, og ikke omvendt, som det ses i dag.
 11. BYD SELV IND, HVIS DU HAR NOGET, DER ER VIGTIGT FOR DIG!


Raceledelsen har også diskuteret den alternative model, der er kommet fra DRKs bestyrelse.
Fokuspunkter:

 • Den beskrevne Brugsprøve i modellen er ikke sammenlignelig med den eksisterende Brugsprøve. Det er Raceledelsens holdning at rigtigt mange medlemmer tager den eksisterende prøve meget seriøst, og at den opfylder et behov hos mange medlemmer. Raceledelsen ønsker derfor at fastholde brugsprøven i det eksisterende format.
 • Det bliver beskrevet at der skal indføres en tilbagesending i opgaverne i begynderklassen, og det forslag kan raceledelsen godt bakke op om.
 • Raceledelsen bakker op om placering af afprøvning på vildt på åben klasse niveau. Det stemmer fint overens med reglerne for championater på udstilling.
 • Raceledelsen er lodret uenig i at disciplinen ”Makkersøg” skal tages ud af afprøvningen og at disciplinen dirigering over vand kun skal forekomme i vinderklasse. For begge discipliner gælder at rammerne skal være velbeskrevet i et kommende reglement.
 • WT skal fortsat være en WT i begynder, åben og vinder med scorekort. Det ér en konkurrenceklasse.
 • Det er vigtigt for raceledelsen at Vinderklasse B bliver en naturlig forlængelse af Åben Klasse B, med fokus på hundens egenskaber i samspil med føreren, og med en kvalitetsbedømmelse som i beg. og åben.

Raceledelsen mener at der er en fin sammenhæng mellem de forskellige prøveformer, i det eksisterende markprøvereglement, men bakker gerne op om indførelsen af et MT-spor, for de af klubbens medlemmer, der ønsker denne form for afprøvning/konkurrence.

Det er vigtigt for processen at medlemsmødet bliver konstruktivt, og har fokus på det som vil gavne racens udvikling i fremtiden. Velkommen til medlemsmøde. Lad din stemme blive hørt.

Med venlig hilsen

Raceledelsen.

 

Revidering af DRK´s markprøvesystem - historik

I starten af august 2020 besluttede DRK’s Bestyrelse, efter indstilling fra DRK’s Dommerudvalg og DRK’s Markprøveudvalg, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på en revidering af DRK's markprøvesystem.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at varetage arbejde.

Racerne blev i midten af september 2020 inviteret til møde og Regionerne blev inviteret til et møde i slutningen af september 2020.

Efter disse møder var det et ønske fra både racerne og regionerne at deltage direkte i arbejdsgruppen. Det blev besluttet at racerne tilsammen skulle vælge en repræsentant for racerne.

Der var tre kandidater der var villige til at indgå i arbejdsgruppen:

 • Michael Christensen, Labrador.
 • Peter Boye Larsen, Golden.
 • Randi Petersen, Flat.

Der blev stemt om hvem der skulle repræsentere racerne og valget faldt på Randi Petersen fra Flatcoated Retriever

Racernes input til arbejdsgruppen
I midten af oktober 2020 sendte racerne sende deres input til et nyt markprøvesystem. Golden, Flatcoated, Chesapeak og Curly var enige om et fælles input, Labrador ønskede at sende deres eget.

Samtidig er racerne blevet stillet en række spørgsmål omkring championater som Raceledelsen også har svaret på.

Se Golden, Curly, Chesapeak og Flatcoat's fælles input

Se Flatcoats input omkrig championater

I maj 2021 blev racer og regioner præsenteret for et oplæg fra arbejdsgruppen. Igen afgav Golden, Flat, Ches og Curly fælles svar. Se det fælles svar.

Samtidig har DRK opså offentliggjort oplægget

Det er mulig at læse mere om revidering af markprøvesystemet på DRK’s hjemmeside